دستگاه میوه خشک کن روتلFood dehydrator with 5 plastic trays

Model: U1411CH