پاکت جارو برقی روتلModel : 2699006594Model : 2699006164Model: 2699006244