قهوه ساز فیلتردار روتلFilter coffee machine, 1.25 l

Model: U204CH1


Filter coffee maker, 1.5 l

Model: U207CH1