اسپرسو ساز روتل


Fully automatic espresso machine

Model: U2730CH

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک ورونا


Fully automatic espresso machine 

Model: U2732CH

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک اداجیو


Fully automatic espresso machine

Model: U2785CH

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک یونیورسا


Fully automatic espresso machine

Model: U2763CH

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک کاراراFully automatic espresso machine

Model: U274CH2

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک آنکونا2Fully automatic espresso machine

Model: U274CH1

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز اتوماتیک آنکونا


Semi professionel Espresso Coffee Machine

Model: V231CH1

اسپرسو ساز حرفه ای


Semi professionel Espresso Coffee Machine

Model: V232CH1

اسپرسو ساز حرفه ای

توضیحات

Semi professionel Espresso Coffee Machine

Model: V233CH1

اسپرسو ساز حرفه ای

توضیحات

Semi professionel Espresso Coffee Machine

Model: V230CH1

اسپرسو ساز حرفه ای

توضیحات


Espresso Kaffeemaschine E228

Model:  U228CH1

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز نیمه حرفه ای

توضیحات